20120609 SM Minami Sanriku Cho Bosai

20120609 SM Minami Sanriku Cho Bosai